apt関係

インストール済みパッケージ一覧

dpkg --list
 
apt list --installed

インストール可能パッケージ一覧

apt list

パッケージ詳細

apt info slapd
apt show slapd

パッケージの中身(インストール済み)

dpkg -L acl

ファイルの検索(パッケージ内のファイルを検索、未インストール分とかも含めて)

apt install apt-file
apt-file update
 
apt-file search mpi.h
 :
libopenmpi-dev: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openmpi/include/mpi.h
 :

パッケージ削除

apt remove gnome-initial-setup

パッケージ検索

ここで聞いた方がいいのかも https://packages.ubuntu.com/ja/

apt list |grep slurm
 
 
apt search slurm
最新の60件
2024-02-23 2024-02-22 2024-02-21 2024-02-20 2024-02-19 2024-02-18 2024-02-17 2024-02-16 2024-02-13 2024-02-12 2024-02-09 2024-02-04 2024-02-03 2024-01-31 2024-01-30 2024-01-29 2024-01-28 2024-01-22 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-09 2024-01-08 2024-01-07 2024-01-03 2023-12-22 2023-12-17 2023-12-16 2023-12-11 2023-12-09 2023-12-06 2023-11-30
  • ubuntu/apt
2023-11-27 2023-11-21 2023-11-19 2023-11-18 2023-11-14 2023-11-10 2023-11-09 2023-11-05 2023-11-03 2023-10-30 2023-10-26

edit


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-11-30 (木) 05:11:20